Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii:

nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
Anunturi de participare la licitatie publica-inchirieri bunuri proprietate publica si privata.

Anunturi de participare la licitatie publica-inchirieri bunuri proprietate publica si privata.

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

PENTRU ÎNCHIRIERE DE BUNURI IMOBILE PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI ANINOASA

 

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă,în special denumirea codul de identificare fiscală, adresa numarul de telefon, fax şi/sau adresa de email, persoana de contact: COMUNA ANINOASA în numele CONSILIULUI LOCAL ANINOASA, cod fiscal 4280108, strada Constantin Manolescu, nr. 143, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245226214, fax 0245226533, e-mail:[email protected]

2.Informaţii generale privid obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descriererea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:,,Închiriere 3 trupuri de pajişti disponibile, categoria de folosinţă păşuni, în suprafaţă totală de 194,8892 ha.,proprietate publică a comunei Aninoasa.’’; Detalii de identificare bunuri imobile: trup pajişte Aninoasa 101,8065 ha., trup pajişte Viforâta 82,0827 ha.,trup pajişte Săteni 11 ha. Închirierea se face În  conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 si Hotarârea Consiliului Local Aninoasa nr. 24 din 28.02.2023.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalitătile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se inaintează în scris, o solicitare de obţinere a documentaţiei de atribuire pe suport hartie şi/sau pe suport magnetic.

3.2.Denumirea  şi datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:Birou financiar contabilitate achiziţii şi investiţii din Cadrul Comunei Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 143, judetul Dâmboviţa.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 100 lei persoanele juridice si 50 lei persoanele fizice, se achită numerar la casieria Comunei Aninoasa, strada Constantin Manolescu, nr. 143, judeţul Dâmboviţa sau prin ordin de plată în contul RO96TREZ2715006XXX000249 deschis la Trezoreria Târgovişte.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor:06.04.2023, ora 14.00.

  1. Informaţiile privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.04.2023, ora 16.00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Aninoasa, strada Constantin Manolescu, nr. 143, judeţul Dâmboviţa

4.3 Numarul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:1 exemplar

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor :19.04.2023, ora 13.00, Comuna Aninoasa, strada Constantin Manolescu, nr. 143, judeţ Dâmboviţa, sala de sedinţe a Consiliului Local.

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax şi/sau adresa de e- mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr.3, judeţ Dâmboviţa, telefon 0245 612344, email [email protected].

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:23.03.2023.

 

Deschide documentația de atribuire conform HCL 24/28.02.2023

Distribuie acest articol

Departamentele Primăriei