ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 1. ACTELE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ALE SOŢILOR
 2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL
 3. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR ORIGINALE

DUPĂ CAZ:

  1. CERTIFICATUL DE DECES AL UNUIA DINTRE SOŢI SAU AL COPILULUI
  2. SENTINŢELE JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI, ADOPŢIEI, ÎNCREDINŢARE COPII
  3. HOTĂRÂREA DE PLASAMENT SAU DE ÎNCREDINŢARE A COPILULUI

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

   1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII
   2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE – ORIGINAL + FOTOCOPIE PENTRU PĂRINŢII CĂSĂTORIŢI LEGITIM
   3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MAMEI ŞI AL TATĂLUI – ORIGINAL + FOTOCOPIE PENTRU PĂRINŢII CARE NU SUNT CĂSĂTORIŢI LEGITIM
   4. BULETINE (CĂRŢI) DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR – ORIGINAL + FOTOCOPIE

TERMENUL PENTRU DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII COPILULUI ESTE:

 1. 15 ZILE DE LA DATA NAŞTERII, PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU ŞI AFLAT ÎN VIAŢĂ;
 2. 3 ZILE DE LA DATA NAŞTERII, PENTRU COPILUL NĂSCUT MORT;
 3. 24 ORE DE LA DATA DECESULUI, PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU CARE A DECEDAT ÎNĂUNTRUL TERMENULUI DE 15 ZILE.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

  1. CERTIFICATE PRENUPŢIALE (ANALIZE MEDICALE) DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU DIN POLICLINICĂ VALABILITATEA ACESTOR CERTIFICATE – 14 ZILE
  2. CERTIFICATE DE NAŞTERE – ORIGINAL + FOTOCOPIE
  3. CĂRŢI DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE
  4. HOTĂRÂREA DE DIVORŢ / CERTIFICATUL DE DECES PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT LA PRIMA CĂSĂTORIE

ACTELE SE DEPUN CU 10-14 ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

   1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI
   2. BULETINUL (CARTEA) DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE A PERSOANEI DECEDATE
   3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI DE CĂSĂTORIE – ORIGINAL + FOTOCOPIE ALE PERSOANEI DECEDATE
   4. BULETINUL (CARTEA) DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE A PERSOANEI CARE DECLARĂ DECESUL

TERMENUL PENTRU DECLARAREA DECESULUI:

 1. 3 ZILE CÂND CAUZA DECESULUI ESTE NATURALĂ;
 2. 48 ORE CÂND DECESUL SE DATOREAZĂ UNEI SINUCIDERI, UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :

 1. Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia – Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de Evidenţa Persoanelor)
 2. Chitanta în valoare de 2 lei achitată la casieria institutiei
 3. Cerere – formular tip

Duplicatele după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor. Duplicatele după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.

Duplicatele după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi. Duplicatele după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT

1. Certificat de naştere copil (original şi copie);
2. Actul de indentitate ale părinţilor (original şi copie);
3. Certificat de căsătorie (original si copie):
3. Cerere;
4. Dosar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI

1. Cerere;
2. actele de identitate ale părinţilor (original şi copii);
3. certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii);
4. Adeverinţă eliberată de către angajator;
5. decizie de suspendare a activităţii;
6. pentru plata in cont bancar – extras de cont;
7. certificat fiscal;
8. Fisafiscala;
9. Stagiu de cotizare;
10. Copie cerere depusa la unitate;
11 .Dosar.

ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI

1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie);
3. C.I./B.I. (original şi copie);
4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
6. Certificat de căsătorie ,hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz(original şi copie);
7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
8. Talon – mijloace de transport aliate în proprietate (original şi copie) după caz;
9. Adeverinţă de la registrul agricol ;
10. Adeverinţă de la Administraţia Financiară;
11. Dosar.

 

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie);
3. C.I./B.I. (original şi copi);
4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii ;
5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
8. Talon – mijloace dc transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
9. Adeverinţă de la registrul agricol
10. Adeverinţă de la A.J.O.F.M. (şomaj);
11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală)
12. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
13. Dosare