Dezvoltare Economica
COMUNA ANINOASA

Dezvoltarea Economică

Activitǎţile economice şi mediul de afaceri

Componentă de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii economice a devenit o prioritate naţională, pornindu-se  de la importanţa sa  pentru creşterea nivelului de trai.

Pe ansamblu, activitatea economică în  comuna Aninoasa poate fi ilustrată prin numărul de agenţi economici din fiecare domeniu, cifra de afaceri/domeniu şi numărul de angajaţi cuprinşi în aceste firme.

La finele anului 2008,  situaţia pe domenii de activitate a fost urmǎtoarea:

Tabel nr.6

Activitatile economice pe domenii de activitate

 

Domeniu

 

Nr.firme

 

Cifra afaceri (RON)

Nr.salariati

0 –9

10-49

50 – 249

Construcţii

8

20785392

3

4

1

Morarit si panificatie

4

10518963

3

1

Fabricare maşini,utilaje şi echipamente

1

816234

1

Fabricarea utilajelor pentru extracţii petroliere

1

16859128

1

Fabricarea produselor din carne

1

10871288

1

Fabricare mobilǎ

1

449735

1

 

 

Tǎierea şi rindeluirea lemnului

1

203972

1

Alimentaţie publicǎ (restaurante)

1

570434

1

Transport rutier şi de mǎrfuri

3

19384580

1

2

Pensiuni turistice

2

116991

2

Spǎlatorie auto

1

8315

1

Activitǎţi de testare şi analize

1

8418221

1

Service auto

2

3915205

2

Showroom auto

3

19880852

3

Lucrǎri de instalaţii electrice

1

519119

1

Confecţionare prelate auto

1

189611

1

Recuperare materiale reciclabile

1

962890

1

Activitǎti profesionale

2

1615077

2

Comert cu produse alimentare si nealimentare

12

33550780

10

2

Sursa: OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

In perioada 2007 – 2009, au fost înregistrate 10 noi microîntreprinderi   cu o cifrǎ totalǎ de afaceri de  3.401.959 şi 35 locuri de muncǎ şi au fost radiate 3 IMM – uri cu o cifrǎ totalǎ de afaceri de 2.602.662 şi 24 salariaţi .
Din situatia prezentatǎ mai sus, se poate observa cǎ, pe raza comunei Aninoasa se desfǎşoarǎ activitǎţi economice diverse, atât în domeniul industriei cât şi al prestǎrii de servicii şi comerţ.
Evoluţia situaţiei economice a agenţilor economici de pe raza comunei în periaoada 2006-2008 a fost urmǎtoarea:
In domeniul construcţiilor:

Aninoasa
Fig. 2. Evoluţia situaţiei economice în domeniul constructiilor
Sursa: OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

In domeniul îndustrial:

Aninoasa
Fig.3 . Evoluţia situaţiei economice în domeniul industrial
Sursa: OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

In domeniul serviciilor şi comerţului

Aninoasa
Fig.4 . Evoluţia situaţiei economice în domeniul serviciilor si comertului
Sursa: OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Se poate observa cǎ, în toate domeniile de activitate,  anul 2008 a marcat o creştere a  cifrei de afaceri a firmelor dar şi o scǎdere a numǎrului de salariaţi, datoratǎ preocupǎrii generale pentru creşterea productivitǎţii muncii dar şi fenomenului de migraţie a forţei de muncǎ calificatǎ cǎtre zone şi sectoare economice mai bine remunerate.
            Probleme identificate

  1. ratǎ a şomajului în crestere, consecinţǎ a crizei economice actuale;
  2. posibilitaţi financiare reduse pentru modernizarea liniilor de producţie;
  3. costuri ridicate pentru reducerea poluarii, conform cerinţelor din autorizaţiile de mediu;

Va trebui ca administraţia publicǎ localǎ să aibă ca priorităţi pentru următorii ani atragerea de investitori şi sprijinirea dezvoltării unităţilor economice din raza de competenţă, în vederea asigurării resurselor bugetare necesare dezvoltării localitǎţii.

In aceast sens, in anul 2009, comunele Aninoasa , Sotânga, Doiceşti şi Vulcana Pandele, împreunǎ cu agenţi economici şi ONG-uri de pe raza acestor comune au primit finanţare prin PNDR, mǎsura 431, submǎsura 431.1, faza 3 pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare localǎ pentru teritoriul cuprins în aria de operare a Grupului de Acţiune Localǎ VALEA IALOMITEI care va permite actorilor locali sǎ determine nevoile zonei din care provin şi sǎ contribuie la dezvoltarea teritoritorialǎ din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc .

Acestǎ strategie va sta la baza selecţiei acestui potenţial parteneriat în vederea constituirii lui ca organism cu personalitate juridicǎ.

Dezvoltarea economica

Industrie, servicii şi comerţ

La începutul anului 2009, pe raza localitǎţii funcţionau 47 agenţi economici cu o cifrǎ totalǎ de afaceri de 149 636 787 RON şi 971 salariaţi a cǎror structurǎ era urmǎtoarea:
a)  Dupǎ mǎrime:
4 întreprinderi mijlocii;
18 întreprinderi mici;
25 microîntreprinderi
b) Structura agenţilor economici dupa modul de organizare:
Societǎţi pe acţiuni (SA) – 7 agenti economici; Societǎţi cu Rǎspundere Limitatǎ (SRL) – 40 agenti economici;
c)         Structura agenţilor economici dupǎ domeniul de activitate:
– industrie – 17;
– transporturi – 3;
– servicii – 15;
– comert – 12
Cei mai reprezentativi agenţi economici de pe raza comunei sunt: Baza de ateliere si transporturi Târgovişte SA, S.C. Compan S.A, SNP Petrom SA – Schela Târgovişte, S.C. Confort Dambovita SA, SC Vlad Tepeş SA., MECO- PROD SRL, PROLEASING MOTORS , AUTO NAPOLI SRL.
Pe raza comunei sunt funcţionale 11 Asociaţii familiale ( AF-uri) care îşi desfǎşoarǎ activitatea în domeniul comerţului cu produse alimentare şi nealimentare.

Agricultura

Comuna Aninoasa are o suprafaţǎ agricolǎ de  1629 ha reprezentând 0,68% din totalul suprafeţei agricole a judeţului Dâmboviţa, structurată astfel ( sursa– Evidentele primǎriei Aninoasa – Situatia statisticǎ a terenurilor 2008):
–           arabil -567ha ( 34,8% din suprafaţa agricolǎ a comunei şi 0,32% din suprafaţa arabilǎ a judeţului);
–           păşuni -633ha (38,8 % din suprafaţa agricolǎ a comunei şi 1,44% din suprafaţa ocupatǎ cu pǎşuni a judeţului)
–           fâneţe -139ha (8,5% din suprafaţa agricolǎ a comunei şi 0,68% din suprafaţa ocupatǎ de fâneţe a judeţului)
–           vii şi livezi -290ha (17%8 din suprafata agricola a comunei şi 2,95% din suprafaţa ocupata cu vii şi livezi a judeţului)
Agricultura, fie ea şi de subzistenţǎ şi creşterea animalelor nu reprezintǎ îndeledniciri de bazǎ ale locuitorilor comunei, forta de munca existentǎ fiind calificatǎ pentru activitǎţi industriale sau servicii, comuna având deja tradiţie în acest domeniu de activitate. In sprijinul acestei afirmaţii sunt datele statistice prezentate mai jos:
Tabel nr.2

Parcul  de tractoare şi maşini agricole al comunei

tractoare

combine

pluguri

grape cu discuri

semǎnǎtori pǎioase

semanǎtori prǎşitoare

remorci tractoare

cultiva-toare

maşini ierbicidat

8

2

8

8

2

2

7

3

4

(sursa: evidenţele Primariei Aninoasa – Situaţia  parcului de tractoare în anul 2009)
adicǎ doar  0,4% din parcul de tractoare şi maşini agricole al judeţului Dâmboviţa la 31 decembrie 2008

Tabel nr.3

Culturile agricole

Cultura

ha

to

Grâu de toamnǎ

36

126

Porumb boabe

75

300

Cartofi

11

124

Legume de câmp şi în solarii

41

510

Plante de nutret

42

Fructe

55

290

(sursa: evidenţele Primariei Aninoasa – Suprafaţa recoltatǎ şi producţia obţinutǎ in anul 2009)

Ponderea suprafeţelor, de pe raza comunei Aninoasa ,ocupate de principalele culturi agricole reprezintǎ doar 0,11% din suprafeţele înregistrate la nivelul judeţului Dâmboviţa la 31 decembrie 2008

Tabel nr.4

Efectivul de animale existent

Bovine

Porcine

Ovine

Caprine

Cabaline

Iepuri de casǎ

Pǎsǎri

Familii de albine

268

395

1015

159

133

182

12815

247

(sursa: evidenţele Primariei Aninoasa – Nr.poziţiilor înscrise in registrul agricol şi efectivele de animale in anul 2009)

Ponderea efectivelor de animale comparativ cu valorile înregistrate la nivel judeţean la 31 decembrie 2008 este urmǎtoarea: bovine – 0,53% , porcine – 0,36%, ovine – 2,24%, caprine – 0,89%
Aşezarea geograficǎ extrem de favorabilǎ , dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii au determinat în ultimii ani scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri  în vederea  construirii de locuinţe