Administratorul Public
Administrator Public

Valentin Coman

Profesia

Economist

Telefon

0245 – 226214

Email

administrator@aninoasa.com

Atribuțiile Administratorului Public

Administratorul public are în principal, următoarele obligaţii

 • obligaţia de a realiza norma de muncă și de duce la îndeplinire obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi în Anexă, precum și alte atribuții delegate de primar sau Consiliul local în baza unui act administrativ;
 • obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 • să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul de management;
 • să respecte normele de conduită profesională prevăzute de Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • să fie fidel față de angajator în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
 • să respecte măsurile de Securitate și sănătate a muncii în instituție;
 • să respecte secretul de serviciu;
 • obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională;
 • să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
 • să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi a mandatului încredinţat;
 • să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
 • să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii, conform mandatului;
 • să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale;
 • să prezinte angajatorului ori de câte ori este necesar, situaţia economico-financiară a serviciilor publice, modul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor din Anexă, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii, când este cazul;
 • să îndeplinească atribuţiile delegate de către primar, în limitele impuse de către acesta, respectiv poate să îndeplinească, în condiţiile legii, una sau mai multe dintre atribuţiile enumerate mai jos:
 1. coordonarea unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local;
 2. calitatea de ordonator principal de credite;
 3. orice alte atribuţii în domenii specifice instituţiei şi postului, încredinţate de către primar şi/sau Consiliul Local prin act administrativ şi care nu contravin legii.
 • alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Departamentele Primăriei