Primăria Comunei Aninoasa

Asistență Socială

Informații Contact

Persoană Contact

-

Telefon

0245 – 226214

Măsuri de ocrotire-Tutela Specială

Venitul Minim de Incluziune

Venitul Minim de Incluziune - Pliant Informativ
ACTE NECESARE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

ACTE NECESARE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

 

 

 • cerere –declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială –formular tipizat ;
 • declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună-formular tipizat;
 • acord privind colectarea datelor personale-formular tipizat;
 • angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit); -formular tipizat;
 • actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei;
 • certificat de căsătorie;
 • hotărâre de divorț, hotărâre de stabilire domiciliul pentru copiii minori etc;
 • certificat de naștere pentru fiecare copil;
 • certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
 • adeverințe de venit net pentru toate sursele de venit ale familiei- (luna anterioară depunerii dosarului);
 • Adeverinte eliberate de unitatea de învățământ pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-16 ani (se va specifica daca se repetă anul școlar, nr. absențelor, data înscrierii la gradiniță).
 • alte documente specifice situației beneficiarului ( dovada auto, contract vanzare-cumparare, contract întreținere, contract de comodat, contract de donație, certificate de mostenitor, asigurare locuinta, sentință civilă soți sau soție declarați dispăruți, arestați preventiv sau care execută pedepse privative de libertate etc).

Persoanele care dețin conturi bancare trebuie să prezinte extras de cont, din care să reiasă soldul la data depunerii dosarului de venit minim garantat.

 

Anexa 1 - Cerere privind acordarea unor drepturi de asistenta sociala
Anexa 3 - Acord privind colectarea datelor personale
Anexa 4 - Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

 LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

A)Bunuri imobile

Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente

B)Bunuri mobile

1.Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice

2.Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi

3.Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

NOTĂ:

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.

Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

C)Depozite bancare

Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

 In 2023 salariul mediu brut este 6789 lei.

Anexa 8 - Angajament de plata

Informații Utile

Cereri / Adeverințe / Formulare

Acte Necesare

Acte necesare pentru depunerea dosarului de ajutor social

-cerere si declaratie pe proprie raspundere (formular tipizat)

-buletin de identitate sau carte de identitate–copie si original;

-certificate de nastere-copie si original;

-certificat de casatorie-dupa caz-copie si original;

-certificat de deces-dupa caz;

-hotarare de divort definitiva si irevocabila-dupa caz-copie si original;

-livret de familie-dupa caz-copie si original;

-adeverinta de elev-dupa caz-original;

-cupon de alocatie, somaj, pensie, adeverinta salariu net-dupa caz-original;

-adeverinta de la AJOFM Targoviste-original;-pentru persoanele apte de munca

-adeverinta de venituri de la Primarie-original;

-dosar cu sina

Acte necesare pentru depunerea dosarului de Alocatie pentru sustinerea familiei

-cerere si declaratie pe proprie raspundere (formular tipizat)

-buletin de identitate sau carte de identitate–copie si original;

-certificate de nastere-copie si original;

-certificat de casatorie-dupa caz-copie si original;

-certificat de deces-dupa caz;

-hotarare de divort definitiva si irevocabila-dupa caz-copie si original;

-livret de familie-copie si original;

-adeverinta de elev cu mentiunea daca primeste sau nu bursa, numar absente nemotivate si media la purtare-original;

-cupon de alocatie, somaj, pensie, adeverinta salariu net-dupa caz-original;

-declaratie notariala pentru persoanele majore fara venituri;

-adeverinta de venituri de la Primarie-original;

-dosar cu sina -2 bucati

Acte necesare pentru Indemnizatia pentru Cresterea Copilului in varsta de pâna la 2 ani

-cerere şi declaraţie pe propria răspundere –formular tipizat:

– actul de identitate al solicitantului şi ale soţ/ie;

– certificatul de naştere al copilului pentru care se solicitǎ concediul;

– certificat de cǎsǎtorie, dupǎ caz;

-livret de familie ;

– adeverinţa eliberată de angajator-formular tipizat;

– decizia de suspendare a contractului de muncǎ;

-stagiul de cotizare (Directia Muncii-etaj III)

– dosar cu şinǎ

-extras de cont stampilat si semnat (in cazul in care se opteaza ca indemnizatia sa fie virata in cont)

Toate documentele de stare civila trebuie prezentate in copie si in original.

Acte necesare pentru Stimulent de Insertie

-cerere şi declaraţie pe propria răspundere –formular tipizat:

– actul de identitate al solicitantului şi ale soţ/ie;

– certificatul de naştere al copilului pentru care se solicitǎ srimulent;

– certificat de cǎsǎtorie, dupǎ caz;

-livret de familie ;

– adeverinţa eliberată de angajator –reluare activitate sau decizia de reluare a activit\]ii;

– decizia de suspendare a indemniza]iei pentru crestere copil- de la AJPIS Dambovita;

– dosar cu şinǎ

-extras de cont stampilat si semnat (in cazul in care se opteaza ca stimulentul sa fie virat in cont)

Toate documentele de stare civila trebuie prezentate in copie si in original.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de ajutor pentru incalzirea locuintei

-cerere si declaratie pe proprie raspundere (formular tipizat)

-act de proprietate pentru casa; copie si original;

-factura de gaze original;

-buletin de identitate sau carte de identitate–copie si original;

-certificate de nastere pentru copiii minori-copie si original;

-certificat de casatorie-dupa caz-copie si original;

-certificat de deces-dupa caz;

-hotarare de divort definitiva si irevocabila-dupa caz-copie si original;

-cupon de somaj, pensie, adeverinta salariu net (inclusiv valoarea bonurilor de masa), pentru luna anterioara depunerii cererii-original;

-declaratie notariala pentru persoanele majore fara venituri;

-adeverinta de venituri de la Primarie-original;

Acte necesare intocmirii dosarului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap

Conform . Ordinului nr. 1985/1.305/5.805/2016 privind metodologia in vederea incadrarii copiilor in grad de handicap si Ordinului nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap.

Un dosar cu sina;

 • Acte de identitate ale copilului:
 • Copie a certificatului de nastere / actului de identitate al copilului ;
 • Copii ale actelor de identitate ale parintilor / reprezentantului legal (buletin / carte de identitate, certificat de casatorie sau hotarare de divort, unde este cazul ) ;
 • Copii dupa curatela sau orice alt act prin care copilul este incredintat spre crestere si educare, hotarare a instantei sau hotarare a comisiei pentru protectia copilului ;
 • Fotografie copil – sa evidentieze deficienta, unde este cazul;
 • Fisa medicala sintetica – Formularul il completeaza medicul de familie in baza certificatului tip A5, eliberat de medicii specialisti unde se afla copilul in evidenta ( Jud. Dambovita ) sau Clinici Universitare din Bucuresti, Tirgu Mures, etc.. la care puteti adauga copii ale documentelor medicale anterioare. Toatr actele vor fi stampilate, parafate de medic si cu numar de inregistrare al unitatii medicale ;

In fisa medicala sintetica se opereaza si cazurile nedeplasabile  ( medic de familie ) ;

–  Luati trimitere de la medicul de familie catre medicii specialisti unde     sunteti in evidenta, in teritoriu, sau la alte clinici din tara, pentru a obtine certificatul medical  TIP A5 cu diagnosticul / diagnosticele copilului.  

 • Fisa de evaluare psihologica – atunci cand este cazul ( cu termen de valabilitate 3 luni ) se elibereaza gratuit de catre psihologii clinicieni din unitatile sanitare ;
 • Fisa psihopedagogica – o completeaza cadrul didactic care lucreaza cu copilul in unitatea de invatamant prescolar / invatatatorul/ institutorul pentru invatamantul primar, profesorul, dirigintele pentru invatamantul gimnazial si liceal in colaborare cu consilierul scolar, profesorul itinerant de sprijin si alti profesionisti din echipa multidisciplinara ;
 • Copie a certificatului de incadrare in grad de handicap in vigoare, la reevaluare ;
 • Copie a certificat de orientare scolara / profesionala in vigoare, atunci cand este cazul ;
 • Ancheta sociala, insotita de genograma, ecomap si Fisa cu factorii de mediu. Pentru aceste documente  va adresati primariei de care apartine copilul, iar in cazul copiilor din municipiul Targoviste acestea sunt intocmite de asistentii sociali din cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Primaria Targoviste (Calea Domneasca; vis-à-vis de stadionul municipal);

 

NOTA :  La depunerea dosarului, apartinatorul legal trebuie sa fie          insotit de copilul in cauza pentru evaluare / reevaluare.

        Fac exceptie copiii nedeplasabili pentru care medicul consemneaza in fisa medicala sintetica.

TOATE ACTELE SUNT OBLIGATORII. DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI PRIMITE LA SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA COPII

Fișe de calcul

Departamentele Primăriei