Primaria Comunei Aninoasa

Urbanism

Informații Contact

Persoană Contact

-

Telefon

0245 – 226214

Informații Utile

Acte Necesare

DOCUMENTE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM
CERTIFICAT DE URBANISM

In baza Legii 50/1991 privind autorizarea executiei constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata cu legea nr. 453 din 18 iulie 2001 precum si a ordinului 839/2009 privind „Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991”, executarea lucrarilor de constructii, este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau desfiintare.

 

In vederea eliberarii autorizatiei de construire/desfiintare, este necesara obtinerea de la autoritatile adiministratiei publice locale a unui Certificat de urbanism.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solocitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

In vederea eliberarii certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – se va adresa structurilor de specialitate din cadrul primariilor municipale, orasenesti sau comunale, cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitarii.

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Documente necesare emiterii certificatului de urbanism

1. * CERERE TIP ( pentru construire/ desfiintare se solicita ANEXA la cererea de autorizatie;
2. CHITANTǍ TAXǍ URBANISM – copie
3. PLAN DE AMPLASAMENT sau PLAN DE SITUATIE ( cadastru cizat O.C.P.I.);
4. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE ACTUALIZAT
* Aceste acte se obtin de la Primaria Aninoasa – Birou Urbanism

ACTE NECESARE LA ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

 

Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale, judetene, municipale, orasenesti sau comunale, in baza caruia se pot executa lucrari de construire, respectiv desfiintarea constructiilor si instalatiilor aferente si/sau amenajarilor dupa caz.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a) lucrari de construire, reconstituire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie a acestora, cu exceptia efectuarii de raparatii la instalatiile interioare, la brasamentele si racordurilor exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in incintele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumului de utilitati.
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, operare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii, reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie,stabilite potrivit legii;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
f) lucrari,amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
g) organizarea de tabere de carturi,carute sau rulote;
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
i) cimitire-noi si extinderi
• se excepteaza de la autorizare, categoriile de lucrari de constructii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Acte necesare la eliberarea Autorizatiei de Construire/Desfiintare

1. *CERERI TIP: Cerere autorizatie, Declaratie taxa regularizare, Declaratie incepere lucrari
2. Copie chitanta taxa CONSTRUIRE/ DESFIINTARE, taxa Speciala, taxa TIMBRU ARHITECTURA, taxa INSPECTIA IN CONSTRUCTII (I.S.C.)
3. * ANEXA la cererea de eliberare a Autorizatiei de Constructie/Desfiintarecompletata de proiectant
4. ACT PROPRIETATE ( copie legalizata)
5. CERTIFICAT DE URBANISM ( original si copie)
6. PLAN DE AMPLASAMENT (cadastru)
7. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE ACTUALIZAT
8. PROIECT AUTORIZATIE CONSTRUIRE ( 2 exemplare in dosare separate)
9. AVIZE SI ACORDURI ( original si copie)
10. B.I./ C.I. sau actele firmei – copii
* Aceste acte se obtin de la Primaria Aninoasa – Birou Urbanism

Autorizatia de desfiintare – se emite in aceleasi conditii ca autorizatia de construire. In aceasta situatie, documentatia (dosarul) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de defiintare are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerat complet daca, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare – inclusiv anexa , documentatia este completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D., precum si cu certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului(in copie).

In situatia in care, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizatia organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) – piese scrise si desenate – precum si avizele specifice ( aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz locuitor, aviz/contract cu societatea de salubritate etc)(doua exemplare).

AUTORIZATII CONSTRUIRE EMISE

Departamentele Primăriei